Lịch sử hình thành

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ thành lập từ năm 2008 được đăng ký hợp pháp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP là sự tiếp nối để tăng cường hơn nữa năng lực nghiên cứu của Công Ty Tư vấn Đầu tư và Nâng cao Sức khỏe (CIHP) được thành lập từ năm 1999 với sứ mệnh và nhiệm vụ thúc đẩy sự bình đẳng, đa dạng và sức khỏe cho tất cả mọi người trong xã hội thông qua cách tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu, can thiệp và vận động chính sách. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được củng cố bởi các nguyên tắc của sự tham gia, nâng cao năng lực, trao quyền, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Sau 15 năm hoạt động và tiếp nối, CCIHP đã thu được nhiều kinh nghiệm và uy tín thông qua công việc với các tổ chức khác nhau tại địa phương, các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức đoàn thể, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các đối tác khác.