Mục tiêu chiến lược

1. Trở thành tổ chức tiên phong tại Việt Nam hoạt động về giới, tình dục, công bằng sức khỏe và phát triển xã hội. 

2. Cung cấp các sáng kiến và dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cải thiện cuộc sống của các nhóm yếu thế và thiểu số. 

3. Đóng góp và tác động đến quá trình phát triển và thực thi chính sách quốc gia trong lĩnh vực: công bằng sức khỏe và phát triển xã hội. 

4. Thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế và thiểu số trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ bằng cách kết nối tiếng nói của họ đến các chương trình trong nước và khu vực