Tầm nhìn và nhiệm vụ

TẦM NHÌN CCIHP hướng đến một xã hội nơi mà tất cả mọi người đều được hưởng một đời sống khỏe mạnh

 

NHIỆM VỤ 

Thúc đẩy các sáng kiến và sự trao quyền để giải quyết các vấn đề sức khỏe mới nổi hoặc đã bị bỏ qua, bao gồm các vấn đề xã hội có liên quan. Chúng tôi nỗ lực đạt được điều này thông qua: 

  • Dựa trên bằng chứng nghiên cứu khoa học
  • Ứng dụng công nghệ kỹ thuật
  • Hợp tác công - tư
  • Dựa trên quyền
  • Nâng cao năng lực và khả năng lãnh đạo

 

CÁC GIÁ TRỊ

  • Sự sáng tạo
  • Sự đa dạng
  • Sự tham gia