Tầm nhìn và nhiệm vụ

TẦM NHÌN:

CCIHP hướng đến một xã hội – nơi mà tất cả mọi người đều có được một cuộc sống khỏe mạnh và đầy đủ.

 

NHIỆM VỤ: thúc đẩy sự bình đẳng, đa dạng và sự khỏe mạnh cho tất cả mọi người trong xã hội

Chúng tôi cố gắng để đạt được điều này thông qua một phương pháp tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu hành động, can thiệp và vận động chính sách. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được dựa trên các nguyên tắc của sự tham gia, nâng cao năng lực, trao quyền, phù hợp bối cảnh và công bằng xã hội.