Bình đẳng giới và Bạo lực trên cơ sở giới

Bất bình đẳng giới và bạo lực dựa trên cơ sở giới vẫn là một tồn tại trong xã hội Việt Nam, đặc biệt trước những áp lực nẩy sinh trong thời gian qua, sự phát triển kinh tế và tăng khoảng cách giầu nghèo, cơ hội phát triển của phụ nữ còn hạn chế, áp lực của cac định kiến giới, nhận thức sai lệch về trách nhiệm giới, cũng như các chính sách chưa triệt để trong lĩnh vực bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Trong những năm qua CCIHP đã tham gia tích cực vào các hoạt động vận động chính sách, góp ý kiến xây dựng luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình... đồng thời CCIHP cũng triển khai các nghiên cứu về bạo hành giới và các sáng kiến để thúc đẩy các cuộc vận động, truyền thông, huy động cộng đồng tăng cường các hành động tăng cường bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam.