Ấn phẩm CCIHP

Xuất bản các kết quả nghiên cứu, các tài liệu chuyên môn về các lĩnh vực mà CCIHP thực hiện cũng là một hoạt động của CCIHP. Các đồng nghiệp và các bạn có thể tìm kiếm các tài liệu quan tâm trong mục này.