Sách giáo dục phổ thông đa phần được tìm thấy trong thập kỷ 90 của thế kỉ 20, bao gồm các ấn phẩm của các bác sĩ (từ quan điểm rất “y tế”) như Bs. Lê Thúy Tươi, Bs. Bồng Sơn, Bs. Hồng Ngọc, và Bs. Đào Xuân Dũng. Ngoài ra, có một số sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành nhằm giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên. Phần còn lại gồm một số sách dịch về giáo dục giới tính và tính dục do nhiều Nhà xuất bản phát hành.

Sách giáo dục phổ thông

Giới tính tuổi hoa (1992)

Giới tính tuổi hoa (1992)

 Sách dịch từ tài liệu của Nga về giáo dục giới tính...[Chi tiết]
Giáo dục tính dục (1996)

Giáo dục tính dục (1996)

 sách giáo dục tính dục của Bs. Đào Xuân Dũng[Chi tiết]
Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên: Người con gái lấy chồng (1996)

Giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên: Người con gái lấy chồng (1996)

 Sách của Bác sỹ Trần Bồng Sơn về giáo dục giới tính...[Chi tiết]