Tư vấn

Chương trình tư vấn về SKSS-TD, HIV và giới được thực hiện từ năm 2002 đến nay với dịch vụ tư vấn miễn phí sử dụng công nghệ internet như chat online và thư tư vấn đã đạt được thành tựu đáng kể với hàng chục ngàn ca tư vấn và hỗ trợ hiệu quả cho vị thành niên/ thanh niên trong tiếp cận thông tin, ra quyết định và tìm giải pháp cho các vấn đề về SKSS-TD, dự phòng HIV cũng như các vấn đề liên quan đến tình bạn, tình yêu, mối quan hệ giới và bình đẳng giới. 

Hiện nay, CCIHP vẫn đang duy trì dịch vụ tư vấn thông qua website, yahoo messager và mở rộng mô hình tư vấn qua Facebook với các địa chỉ: http://tamsubantre.org/ và https://www.facebook.com/Tamsubantre360/