Tạp chí LezViet

Tuyển tập các số của Lezviet (2009, 2010) (CCIHP/New_e101)

 CCIHP không có đầy đủ các bản đã ra của Tạp chí online Lezviet.  Hiện tại tạp chí này đã đóng cửa, nên chúng tôi không có các số trước đây, nếu các độc giả có những số khác của Lezviet, xin chia sẻ tới địa chỉ (nhung@ccihp.org), chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên cơ sở dữ liệu về LGBT này. Trong thư mục về các tạp chí của Lezviet, đây là những số chúng tôi có.

Tháng 1/2009: Butch and Femme

3/2009: Đồng tính và Nữ quyền

5/2009: Internet và bản thể giới tính

7/2009: Hội chứng sợ đồng tính luyến ái

10/2009: Nhân vật đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới tính

12/2009: Đồng tính luyến ái và tín ngưỡng

10/2010: Em và ta


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải về