Mục này bao gồm những bài viết trên các website, blog bằng tiếng Anh giới thiệu các nghiên cứu, các sự kiện liên quan đến cộng đồng LGBT. Đây là một file pdf lưu trữ các bài viết, trong đó có đường link và ngày tháng tổng hợp các sự kiện. Để xem chi tiết hơn, xin mời các độc giả bấm vào ảnh để xem mục lục và đường link để down bản tin này

Bản tin của cộng đồng LGBT

Tập hợp những bài viết của cộng đồng LGBT về LGBT

Tập hợp những bài viết của cộng đồng LGBT về LGBT

Những bài viết bằng Tiếng Anh về hoạt động của cộng đồng LGBT...[Chi tiết]