Công bằng sức khỏe và bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân

Công bằng sức khỏe là một phạm trù của công bằng xã hội. Năm 2008, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định công bằng sức khỏe là mối quan tâm toàn cầu và chỉ ra sự thiếu công bằng sức khỏe ở cấp độ quốc gia, khu vực và trên thế giới (WHO, 2008, Closing the gap in a generation). Công bằng sức khỏe là tình trạng không còn sự khác biệt về sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe giữa các nhóm khác nhau trong xã hội. Công bằng sức khỏe được thể hiện trong 5 lĩnh vực cơ bản sau:

1) Công bằng trong phân bổ nguồn lực và tài chính cho y tế

2) Công bằng trong khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế

3) Công bằng trong chất lượng dịch vụ và chăm sóc y tế

4) Công bằng trong các số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe

5) Công bằng trong về tình trạng sức khỏe.

Từ năm 2009, CCIHP cùng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam thành lập thành lập Liên Minh Hành động vì Công bằng Sức khỏe ở Việt Nam (gọi tắt là PAHE, website: http://www.congbangsuckhoe.net/), đồng thời triển khai các nghiên cứu và can thiệp hướng đến đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận Y tế tại Việt Nam như dự án “Tăng cường chăm sóc Sức khỏe sinh sản thông qua cách tiếp cận CBSK tại Quế Phong”, “Đánh giá về hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng mối quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc và sự hài lòng của người bệnh”  và sử dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng can thiệp và vận động chính sách thúc đẩy công bằng trong chất lượng dịch vụ và chăm sóc y tế tại Việt Nam.

Công bằng sức khỏe - một số khái niệm cơ bản Bài trình bài của CCIHP giới thiệu về các khái niệm và quan điểm cơ bản về Công bằng sức khỏe. Khung khái niệm này được ứng dụng trong thực tế nghiên cứu, phân tích và thực hành chăm sóc sức khỏe cho mọi người mà Liên Minh Hành động vì Công bằng Sức khỏe ở Việt Nam (PAHE) đang áp dụng.
1 tin