Mời nộp đề xuất dự án cho quỹ hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình

Thứ Năm, 30/05/2013
Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình1
(PARAFF) thông báo MỜI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN số 01 từ các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận Việt Nam NGOs). PARAFF hoạt động nhắm tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách thông qua việc tăng cường sự
tham gia của NGOs vào những quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện

1. Thông tin về quỹ PARAFF

- PARAFF hoạt động trong khuôn khổ hiệp định giữa Đan Mạch và Việt Nam về hỗ trợ “Chương trỉnh Quản trị công và Cải cách hành chính 2012 – 2015”. Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland đồng tài trợ Quỹ này.

- Cơ quan giám sát: văn phòng Quốc hội Việt Nam (ONA). 
- Mục tiêu của PARAFF: Tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng pháp luật và chính sách thông qua việc tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ vào quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, cũng như giám sát việc thực hiện

- Quỹ Tài trợ sẽ hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình về các vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Chương trình xây dựng năng lực giúp các tổ chức phi chính phủ chuẩn bị và thực hiện các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình ở cấp trung ương và địa phương.

Thời gian thực hiện: đến 31/08/2015
Ngân sách: khoảng 72 tỷ đồng (bao gồm cả Quỹ tài trợ dự án và Chương trình nâng cao năng lực)

2. Các lĩnh vực hỗ trợ bao gồm: 

Nghiên cứu: liên quan tới quy trình xây dựng pháp luật, tập trung vào các chủ đề liên quan đến giảm nghèo, quản trị dân chủ và vai trò của NGO trong thúc đẩy sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình; 
Nâng cao nhận thức của các NGO và các đối tác chính về quyền và cơ hội của khung pháp lý hiện tại đối với sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình; 
Các sáng kiến do NGO thực hiện về giám sát và phản hồi cho Chính phủ cũng như đai biểu Quốc hội về việc thưc thi luật pháp, chính sách và ngân sách chính phủ ở cấp Trung ương và địa phương;  
Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kiến thức giữa các NGO và các đối tác quan trọng khác nhằm tăng cường sự tham gia của các NGO vào quy trình xây dựng luật pháp và đối thoại chính sách với các cơ quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Chính phủ ở các cấp.

3. Các dạng tài trợ:

* Tài trợ nòng cốt
- Đến 1.5 tỷ đồng mỗi năm
- Tài trợ trong 2 năm liên tục nhằm đạt được kế hoạch chiến lược của tổ chức
- Giành cho các tổ chức thường xuyên hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực thuộc diện hỗ trợ của PARAFF
- Thường là tổ chức lớn, có kinh nghiệm trong nghiên cứu và vận động chính sách

* Tài trợ dự án nhỏ
- Tới 600 triệu đồng mỗi dự án
- Thời gian thực hiện tối đa 12 tháng
- Tập trung vafoi 1 hoặc các lĩnh vực PARAFF hỗ trợ
- Có mục tiêu đề ra và ngân sách rõ ràng

* Tài trợ nghiên cứu
- Tới 400 triệu đồng cho mỗi nghiên cứu
- Đảm bảo các tiêu chí như tài trợ dự án nhỏ

4. Các nhóm đối tượng có thể xin đề xuất
- Các NGOs Việt Nam
- Tổ chức đoàn thể (thanh niên, phụ nữ...)
- Tổ chức chính trị xã hội
- Hội nghề nghiệp
- Các nhóm cộng đồng

5. Tính hợp lệ

* Tiêu chí chung
- Được thành lập vì mục đích phi lợi nhuận
- Là tổ chức phi chính phủ và phi quốc tế
- Được đăng ký chính thức với cơ quan có thẩm quyền Việt Nam từ hơn 1 năm trở lên
- Có các quy định mang tính pháp lý về cách hoạt động của tổ chức
- Có tài khoản ngân hàng dưới sự điều hành của 2 người ký trở lên
- Có sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và/hoặc đại biểu dân cử và/hoặc đối tác địa phương trong dự án (Sự ủng hộ của địa phương được thể hiện bằng việc ký xác nhận vào mẫu có sẵn trên trang web, và để khi thực hiện đạt hiệu quả cao thì cần có sự tham gia của chính quyền địa phương ngay từ đầu)

* Tiêu chí bổ sung cho tài trợ nòng cốt
- Báo cáo kiểm toán hàng năm của 2 năm liên tiếp trước khi nộp đơn xin tài trợ, của 1 công ty kiểm toán có đủ năng lực, và các báo cáo tài khoản ngân hàng cho cùng thời gian trên
- Có cơ cấu hoàn chỉnh về quản trị điều hành nội bộ, đủ năng lực, hệ thống và các quy định về quản lý tài chính

6. Kế hoạch mời dự án

- Đợt 1: 28/5/2013
- Đợt 2: 15/9/2013
- Đợt 3: 15/2/2014
- Đợt 4: 15/6/2014

7. Chủ đề ĐỢT 1

* Tham vấn
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về Hôn nhân và gia đình
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về Dạy nghề
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật về Bảo hiểm y tế
- Luật Bảo vệ môi trường
- Luật Quản lý đô thị
- Luật Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
- Luật Xây dựng
- Luật Dân sự

* Giám sát thực hiện
- Luật Người khuyết tật
- Luật Bảo vệ quyền người tiêu dùng
- Luật Khiếu nại

8. Cách nộp đề xuất dự án và các mốc thời gian
* Đề xuất dự án bao gồm:
- Ý tưởng dự án và ngân sách tóm tắt: không quá 3 trang, bao gồm ý tưởng và ngân sách tóm tắt
- Đề xuất dự án kèm ngân sách chi tiết

* Tập huấn hiện trường về xây dựng đề xuất dự án: Không bắt buộc. Giành cho các tổ chức hội đủ các tiêu chí nhận tài rtowj, và đã nộp bản ý tưởng dự án. Các đối tượng khác có thể tham dự nhưng cần tự lo chi phí và tùy vào khả năng tổ chức

* Các mốc thời gian
14 tháng 6: Nộp bản mềm Ý tưởng dự án và ngân sách tóm tắt cho Ban thư ký PARAFF
27-28 tháng 6: Tập huấn tại TP. HCM
1-2 tháng 7: Tập huấn tại Đà Nẵng
4-5 tháng 7: Tập huấn tại Hà Nội
 
Hỗ trợ khác: qua điện thoại, thư điện tử
29 tháng 7: Nppj bản cứng đề xuất dự án kèm ngân sách chi tiết cho ban thư ký PARAFF
30 tháng 9: thông báo dự án được nhận tài trợ

9. Một số điểm khác cần lưu ý

- Các tổ chức được nhận tài trợ, sau đó sẽ được giám sát hoạt động bởi ban thư ký của PARAFF, giám sát tài chính bằng kiểm toán do PARAFF chỉ định
- Một đề xuất có thể bao gồm 1 hoặc nhiều các lĩnh vực của PARAFF, tuy nhiên cần có mục tiêu, ngân sách, thời gian thực hiện rõ ràng để đảm bảo đạt được mục tiêu ban đầu khi kết thúc dự án.
- Các tổ chức thực hiện cần phải có đăng ký để chịu trách nhiệm về hoạt động. Các tổ chức cộng đồng nếu chưa có tư cách pháp nhân thì có thể làm thông qua một tổ chức khác đã có tư cách pháp nhân và đầy đủ các tiêu chí trên
- Các khái niệm về sự tham gia, trách nhiệm giải trình có trên trang web của quỹ, chủ đề trong đề xuất phải nói rõ nằm ở dự luật nào, pháp lệnh nào mà Quốc hội khóa 13 đang họp.
- Hệ thống thông tin về các luật có thể xem trên web của quỹ hoặc trên trang web của quốc hội
Các tin mới hơn


Các tin khác