Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:16

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP hoạt động với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc số của các nhóm bên lề thông qua nghiên cứu hành động và các sáng kiến mang lại sự thay đổi tích cực và bền vững. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: công bằng sức khỏe; sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền; bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; sức khỏe tâm thần và khuyết tật; cũng như các vấn đề mới khác.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN

Thứ Hai, 15/03/2021, 08:13

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là C.CIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

Tuyển dụng Trợ lý dự án

Thứ Ba, 09/03/2021, 08:23

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đăng ký hoạt động phi lợi nhuận với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. CCIHP triển khai một dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, gọi tắt là INCLUSION, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). CCIHP có nhu cầu tuyển dụng một trợ lý dự án, hỗ trợ trực tiếp cho dự án INCLUSION, và chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật và sức khoẻ tâm thần nói chung.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN

Thứ Năm, 21/01/2021, 14:54

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là C.CIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

Tuyển dụng Quản lý tài chính kế toán

Thứ Năm, 21/01/2021, 14:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) từ năm 2008. Chúng tôi đang hoạt động trong các lĩnh vực y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần và khuyết tật.

Tuyển dụng Cán bộ chương trình, kiêm hỗ trợ chuyên môn về khuyết tật

Tuyển dụng Cán bộ chương trình, kiêm hỗ trợ chuyên môn về khuyết tật

Thứ Hai, 30/11/2020, 08:42

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng sức khoẻ, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

THƯ MỜI BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM

Thứ Sáu, 27/11/2020, 10:23

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng sức khoẻ, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thứ Ba, 27/10/2020, 09:29

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng – Phụ trách chuyên môn về Khuyết tật

Tuyển dụng – Phụ trách chuyên môn về Khuyết tật

Thứ Năm, 08/10/2020, 09:06

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng – Quản lý Theo dõi, Đánh giá và Học tập (Quản lý MEL)

Tuyển dụng – Quản lý Theo dõi, Đánh giá và Học tập (Quản lý MEL)

Thứ Năm, 01/10/2020, 10:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng – Phụ trách chuyên môn về Khuyết tật

Tuyển dụng – Phụ trách chuyên môn về Khuyết tật

Thứ Hai, 28/09/2020, 11:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ

Tuyển dụng – Cán bộ Quản lý Mua sắm và Tài trợ

Thứ Hai, 14/09/2020, 15:31

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) là một Tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của VUSTA. Chúng tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng y tế, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần.

Tuyển dụng cán bộ kế toán

Tuyển dụng cán bộ kế toán

Thứ Hai, 06/07/2020, 10:49

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển bổ sung 01 cán bộ kế toán cho trung tâm.

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông chương trình về trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Cán bộ truyền thông chương trình về trẻ khuyết tật

Thứ Tư, 17/06/2020, 14:22

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện triển khai chùm dự án liên quan đến hỗ trợ trẻ khuyết tật trong đó bao gồm giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2021. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thứ Tư, 22/04/2020, 10:02

C.CIHP đang cần tuyển 03 vị trí cho dự án dự kiến của USAID về nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật tại Việt Nam: Quản lý tài chính và Hợp đồng; Quản lý tài chính kế toàn và Quản lý Theo dõi, đánh giá dự án.Hạn nhận hồ sơ: 30/4/2020. Vui lòng xem link đính kèm để biết thêm chi tiết.

Tuyển dụng vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án

Tuyển dụng vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án

Thứ Tư, 22/04/2020, 09:46

C.CIHP đang cần tuyển ứng cử viên cho vị trí Cán bộ Theo dõi, đánh giá dự án của dự án Tôi lớn mạnh về phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại 2 tỉnh: Thừa Thiên Huế và Quảng Nam và trên trang A365. Hạn nhận hồ sơ: 15/5/2020. Vui lòng xem link đính kèm để có thêm chi tiết.

Tuyển thành viên "SLEAD - CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN VỀ QUYỀN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN NĂM 2020"

Tuyển thành viên "SLEAD - CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN VỀ QUYỀN SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SINH SẢN NĂM 2020"

Thứ Hai, 17/02/2020, 11:39

SLEAD là chương trình tăng cường kĩ năng cho các lãnh đạo thanh niên nhằm thúc đẩy thực hiện quyền của thanh niên về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản. SLEAD là sáng kiến của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) được chương trình ACCOUNTABILITY của Bộ ngoại giao Vương quốc Hà Lan lựa chọn hỗ trợ. SLEAD đang tuyển thành viên cho chương trình năm 2020 Đăng ký làm thành viên của chương trình tại: https://bom.to/8a1hNQ Hạn đăng ký chương trình: Đến hết ngày 24/2/2020

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN VỀ TRUYỀN THÔNG VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Thứ Tư, 12/02/2020, 09:27

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là tổ chức phi Chính phủ có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD), bình đẳng giới (BĐG) và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (BLG) và HIV (Chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). Với sự tài trợ của Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội, CCIHP đang triển khai dự án “Tăng cường năng lực thanh niên trong thực hiện quyền tiếp cận toàn diện với thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục” trong thời gian từ năm 2019 - 2020. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường vai trò tiên phong và sự tham gia có ý nghĩa của thanh thiếu niên thuộc nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương và những thay đổi có ý nghĩa và bền vững trong dự án và chính sách về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục của thanh thiếu niên tại Việt Nam. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí: cán bộ truyền thông và vận động chính sách

Tuyển dụng Quản lý Quan hệ đối tác và Marketing

Tuyển dụng Quản lý Quan hệ đối tác và Marketing

Thứ Năm, 02/01/2020, 14:20

Hãy về đội A365 nếu bạn: - Có hứng thú “bán sản phẩm” liên quan hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, hướng tới cộng đồng các gia đình trẻ - Có khả năng xác định và tiếp cận các đối tác tiềm năng, đặc biệt trong khối doanh nghiệp và các cộng đồng mạng xã hội, để xây dựng các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về tự kỷ, sản xuất và marketing các công cụ sàng lọc phát hiện sớm, công cụ can thiệp sớm của A365.vn - Có cách nhìn bao quát nhưng cũng đủ chi tiết để quản lý hồ sơ người dùng A365, hỗ trợ nhóm chăm sóc khách hàng nắm bắt nhu cầu, phản hồi của người dùng nhằm cải thiện sản phẩm

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Ba, 05/11/2019, 08:21

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org).

136 tin