Tăng cường năng lực TN trong thực hiện quyền tiếp cận toàn diện đối với thông tin & chăm sóc SKSS,TD

Được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hà Lan thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) đang thực hiện chương trình: “Tăng cường năng lực thanh niên trong thực hiện quyền tiếp cận toàn diện đối với thông tin và chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục” nhằm

Mục tiêu chung dài hạn

Tăng cường vai trò tiên phong và sự tham gia của thanh thiếu niên thuộc nhóm thiểu số và dễ tổn thương vào những thay đổi có ý nghĩa và bền vững trong dự án và chính sách về sức khỏe và quyền về sinh sản và tình dục của thanh thiếu niên tại Việt Nam

Mục tiêu cụ thể ngắn hạn

  • Nâng cao năng lực cho 50 thanh niên đại diện cho các nhóm thanh niên thiểu số và dễ bị tổn thương trong giáo dục về SKSS, SKTD, BĐG và phòng chống BLG.
  • Tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc vận động cho giáo dục giới tính toàn diện, SKSS, SKTD, BĐG và phòng chống BLG.

Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 1/2019 đến hết 31/12/2020