Bình đẳng giới và Bạo lực trên cơ sở giới

Bất bình đẳng giới và bạo lực dựa trên cơ sở giới vẫn là một tồn tại trong xã hội Việt Nam, đặc biệt trước những áp lực nẩy sinh trong thời gian qua, sự phát triển kinh tế và tăng khoảng cách giầu nghèo, cơ hội phát triển của phụ nữ còn hạn chế, áp lực của cac định kiến giới, nhận thức sai lệch về trách nhiệm giới, cũng như các chính sách chưa triệt để trong lĩnh vực bình đẳng giới và bảo vệ quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Trong những năm qua CCIHP đã tham gia tích cực vào các hoạt động vận động chính sách, góp ý kiến xây dựng luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình... đồng thời CCIHP cũng triển khai các nghiên cứu về bạo hành giới và các sáng kiến để thúc đẩy các cuộc vận động, truyền thông, huy động cộng đồng tăng cường các hành động tăng cường bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam. 

Sử dụng ảnh kể chuyện trong can thiệp cộng đồng về giới và bạo lực giới Đây là một phương pháp làm việc tìm hiểu thực trạng về vấn đề giới, công bằng giới, bạo lực giới tại cộng đồng thông qua hướng dẫn người dân kể chuyện và sử dụng hình ảnh để kể chuyện. Người dân, đặc biệt người phụ nữ là người kể chuyện và sử dụng những câu chuyện và hình ảnh để truyền thông vận động cộng đồng, các nhà lãnh đạo cộng đồng và cơ quan có liên quan để phòng chống bạo lực giới. Hoạt động này được thực hiện tại A Lưới, Thừa Thiên Huế Bs. Phạm Vũ Thiên (CCIHP) là người hướng dẫn về phương pháp, hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp, tổ chức triển lãm.
1 tin