Quản lý hệ thống y tế

Chất lượng quản lý hệ thống y tế là một thành tố rất quan trọng góp phần đảm bảo Công bằng sức khỏe. CCIHP quan tâm đến việc nghiên cứu hệ thống cung cấp dịch vụ Y tế, hệ thống tổ chức, quản lý ngành y tế, công tác lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá hoạt động Y tế cũng như các chính sách, thay đổi, điều chỉnh về công tác tổ chức, quản lý hệ thống Y tế, nhân lực Y tế và các tác động của nó đến việc cung cấp dịch vụ y tế và công bằng sức khỏe. Tăng cường tính minh bạch thông tin, tài chính và dịch vụ y tế.