Công bằng sức khỏe - một số khái niệm cơ bản

Thứ Hai, 28/08/2017
Công bằng sức khỏe - một số khái niệm cơ bản
Bài trình bài của CCIHP giới thiệu về các khái niệm và quan điểm cơ bản về Công bằng sức khỏe. Khung khái niệm này được ứng dụng trong thực tế nghiên cứu, phân tích và thực hành chăm sóc sức khỏe cho mọi người mà Liên Minh Hành động vì Công bằng Sức khỏe ở Việt Nam (PAHE) đang áp dụng.