Vải cho cuộc sống - Linens for Life với Novotel Nha Trang

Hoạt động hợp tác của Sealed Air và CCIHP với các khách sạn để vận động nguồn vải đã qua sử dụng của các khách sạn cho các hoạt động từ thiện cộng đồng cho những nhóm  thiệt thòi, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ và người bệnh.