Quyền của người bệnh

Thứ Ba, 10/11/2020
Quyền của người bệnh

Quyền người bệnh được Công ước quốc tế về quyền con người qui định và được pháp luật Việt Nam công nhận. Mục 1 chương 2 của Luật Khám chữa bệnh năm 2009 (40/2009/QH12) qui định 7 quyền người bệnh bao gồm:

Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế (điều 7)

-      Được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh.

-      Được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ thuật.

Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư (điều 8)

-      Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án.

-      Thông tin quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh (điều 9)

-  Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này *

-  Được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng.

-  Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội.

Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh (điều 10)

-      Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.

-      Chấp nhận hoặc từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học về khám bệnh, chữa bệnh.

-  Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh.

Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh (điều 11)

-  Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

-  Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Quyền được cung cng cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

- Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.

-  Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật này.

Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (điều 13)

-  Trường hợp người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người bệnh, nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh.

Quyền số 4 về “đồng ý dựa trên thông tin được cung cấp’’ là một quyền rất quan trọng. Theo các tổ chức quốc tế bảo vệ quyền và quyền lợi của người bệnh, đây là quyền quan trọng nhất của một người bệnh. Các tổ chức này khuyến cáo ‘Một người bệnh chỉ nên đồng ý với điều trị y tế nếu họ có đủ thông tin về chẩn đoán tình trạng của họ và tất cả các lựa chọn điều trị sẵn có theo ngôn ngữ mà người đó có thể hiểu được’ (Joy Hicks)3.

Các bệnh qui định điều trị bắt buộc theo khoản 1 điều 66 của Luật khám chữa bệnh ban hành năm 2009 bao gồm: a) các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; b) Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.Các tin mới hơn


Các tin khác