Trách nhiệm của bác sĩ và bệnh viện

Thứ Ba, 10/11/2020
Trách nhiệm của bác sĩ và bệnh viện

Giấy cam đoan không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm bồi thường của cơ sở y tế và người hành nghề y khi có tai biến xảy ra. Nội dung này được nêu rõ trong điều 76 Luật khám chữa bệnh.

Điều 76:

  1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

  1. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
  2. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh nhưng đươc hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật khám bệnh, chữa bệnh xác định là đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.

(Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009)Các tin mới hơn


Các tin khác