Sử dụng ảnh kể chuyện trong can thiệp cộng đồng về giới và bạo lực giới

Thứ Hai, 07/08/2017
Sử dụng ảnh kể chuyện trong can thiệp cộng đồng về giới và bạo lực giới
Đây là một phương pháp làm việc tìm hiểu thực trạng về vấn đề giới, công bằng giới, bạo lực giới tại cộng đồng thông qua hướng dẫn người dân kể chuyện và sử dụng hình ảnh để kể chuyện. Người dân, đặc biệt người phụ nữ là người kể chuyện và sử dụng những câu chuyện và hình ảnh để truyền thông vận động cộng đồng, các nhà lãnh đạo cộng đồng và cơ quan có liên quan để phòng chống bạo lực giới.

Hoạt động này được thực hiện tại A Lưới, Thừa Thiên Huế Bs. Phạm Vũ Thiên (CCIHP) là người hướng dẫn về phương pháp, hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp, tổ chức triển lãm.Các tin mới hơn


Các tin khác