A365 - Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ

A365 là một can thiệp trên mạng internet với các phần mềm online hỗ trợ sàng lọc và các hướng dẫn, hỗ trợ cho việc chăm có và hướng dẫn trẻ tự kỷ hòa nhập với gia đình, cộng đồng. CCIHP là đơn vị xây dựng và triển khai dự án nhằm hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ với các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm, giúp trẻ hòa nhập cuộc sống và cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục và chất lượng sống của trẻ và gia đình.