Công bằng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Truyền thông và vận động về Công bằng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới là một trong những lĩnh vực trọng tâm của CCIHP trong thời gian qua. Các video clips trong mục này đề cập đến nhiều góc độ của hiện trạng Công bằng giới và bạo lực giới cũng như những can thiệp bằng truyền thông, vận động mà CCIHP đã thực hiện trong thời gian qua để vận động cho thúc đẩy Công bằng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.