Phòng chống bạo lực - xâm hại trẻ em & vị thành niên

Tập hợp các sản phẩm hỗ trợ các nhóm đối tượng là học sinh tự làm các sản phẩm truyền thông về phòng chống bạo lực giới trong trường học - phối hợp thực hiện với tổ chức Plan Int. tại Việt Nam, cũng như các phim tình huống, các phỏng vấn, phát ngôn của cộng đồng, người trẻ, người làm công tác xã hội liên quan đến bạo lực với trẻ em và vị thành niên.