Xà phòng hy vọng

Xà phòng hy vọng là một chương trình hợp tác giữa CCIHP và tập đoàn Sealed Air, với sự đồng hành của các tập đoàn khách sạn quốc tế tại Việt Nam. Xà phòng hy vọng tập trung vào tái chế các sản phẩm xà phòng đã qua sử dụng thành các bánh xà phòng tái chế và phát, hỗ trợ cho các địa bàn, người dân đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có con nhỏ, vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số để tăng cường thực hành vệ sinh, rửa tay, qua đó tăng cường phòng bệnh. Đồng thời cũng là phương cách để giảm thiểu thải xà phòng và hóa chất ra môi trường. 

Xà Phòng Hy vọng đã được triển khai từ năm 2015 với hơn 10 ngàn đối tượng hưởng lợi và nhiều điểm trường học, dân cư, thôn bản đã nhận được sự trợ giúp của chương trình.