Truyền thông về SKSS cho người dân tộc tại Quế Phong - Nghệ An

Dự án được thực hiện với sự tham gia của CCIHP và tổ chức CARE international. Sản phẩm được làm với nhóm dân tộc Thái và Hmong để hỗ trợ người dân thực hiện các hoạt động truyền thông về SKSS đồng thời thúc đẩy người dân tăng cường trao đổi, giao tiếp với nhân viên y tế để đạt được các chăm sóc tốt về sức khỏe và y tế.