Can thiệp truyền thông và vận động chính sách

Các video clips về các hoạt động can thiệp truyền thông, can thiệp vận động xã hội, chính sách liên quan đến các chủ đề/ lĩnh vực mà CCIHP đang thực hiện, đặc biệt sức khỏe sinh sản, tình dục, giới, các vấn đề với các nhóm yếu thế trong xã hội. Các vấn đề nóng về sức khỏe cộng đồng

 

 

1
2
3