Hội nghị lần thứ 9 Châu Á – Thái Bình Dương về sức khỏe và quyền sinh sản và tình dục (APCRSHR9)

Trong sự kiện này, một thành viên chủ chốt của CCIHP tham gia với vai trò thành viên ban tổ chức là bà Hoàng Tú Anh, một thành viên trẻ là Lê Hoàng Minh Sơn tham gia vai trò chủ tọa của hội nghị thanh niên và các bạn trẻ khác của CCIHP tham gia các hoạt động của thanh niên trong hội nghị.

CCIHP media team thực hiện các hoạt động chính để sản xuất các buổi truyền hình trực tuyến cho các phiên toàn thể của hội nghị và các phóng sự về các sự kiện/ hoạt động chính của hội nghị.

  

Media team của CCIHP: 

Biên tập/ tổ chức sản xuất: Bs. Phạm Vũ Thiên (bao gồm cả biên kịch cho các phim phóng sự)

Nhân viên kỹ thuật: 20 người (quay phim, kỹ thuật VTR, âm thanh, thư ký biên tập, tổ chức hiện trường)

Đạo diễn hình: Hoàng Tấn Phát