Tăng cường quan hệ đối tác đa ngành để dự phòng và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Thứ Hai, 20/08/2018
Tăng cường quan hệ đối tác đa ngành để dự phòng và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Tháng 7 năm 2018 đánh dấu một sự kiện quan trọng của CCIHP. Dự án “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (VNM9P05) đã được chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ UNFPA chính thức thông qua.

Dự án là một cấu phần trong chương trình hỗ trợ chu kì 9 của UNFPA tại Việt Nam. CCIHP tham gia dự án với vai trò là Đối tác triển khai quốc gia (NIP). Đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ được lựa chọn tham gia với vai trò NIP trong chương trình hỗ trợ quốc gia của UNFPA tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án 5 năm này là xây dựng các mô hình hiệu quả để ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng của các tổ chức khác nhau, dự án nhằm góp phần thay đổi các khuôn mẫu và định kiến liên quan đến bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Dự án cũng đảm bảo rằng cách tiếp cận đa ngành được sử dụng để thu hút các tổ chức khác nhau đến từ khu vực tư nhân và khu vực công để cùng giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức CSAGA – một đơn vị đối tác lâu năm với CCIHP tham gia dự án với vai trò đơn vị đồng triển khai dự án (CIP). Cấu phần dự án do CCIHP và CSAGA thực hiện được mong đợi sẽ cùng với cấu phần tương tự do Vụ Bình đẳng giới – Bộ LĐTBXH và Hội nông dân thực hiện sẽ tạo nên mô hình can thiệp tổng thể, hiệu quả và bền vững với các vấn đề về giới và bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam.    Các tin mới hơn


Các tin khác